Polska Szkoła PLCA

Polska Szkoła PLCA jest szkołą uzupełniającą zarejestrowaną w NRCSE. Jest  także członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. W roku 2015 szkoła uzyskała NRCSE Broze Award, który określa jakość pracy szkoły.
Jesteśmy nowoczesną i dobrze zorganizowaną placówką, w której uczymy języka polskiego, kultury, tradycji oraz elementów historii i przyrody Polski.  Stosowane przez nas metody nauczania przy użyciu nowoczesnych technologii sprawiają, że lekcje są atrakcyjne i produktywne.  Metody te wspierają rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku polskim, są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów.  Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój ucznia, dzięki, któremu pobudza jego wyobraźnię, stymuluje kreatywność , rozwój umiejętności , rozwija  jego wiarę we własne możliwości i buduje pewność siebie.

SZKOŁA OTWARTA, TWÓRCZA I PRZYJAZNA

Jeśli pragniesz widzieć swoje dziecko uśmiechnięte i z radością chodzące do szkoły, zapraszamy do NAS. Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich!
Tylko u NAS każdy uczeń ma szanse zaprezentować swoje twórcze pomysły, zajęcia plastyczne, muzyczne, gazetka szkolna, samorząd, występy artystyczne i sportowe (turnieje klasowe, szkolne, międzyszkolne).
Tylko u nas każdy uczeń ma okazje wspólnie z nauczycielami i rodzicami nie tylko uczyć się, ale również i bawić (festiwale, przedstawienia, wycieczki, pikniki, dzień sportu).
Tylko u NAS każdy nauczyciel jest życzliwy i ma otwarte serca dla każdego dziecka: wychowuje, doradza, wspiera oraz uczy.
Wierzymy, że rodzice naszych uczniów są naszymi sprzymierzeńcami i będą zadowoleni ze współpracy oraz wykażą się chęcią do działania wspólnie z nami.
W naszej szkole jest miejsce dla wszystkich, którzy pomimo oddalenia od Polski chcą pielęgnować „polskie korzenie” i troszczą się o zachowanie języka polskiego, ale przede wszystkim dla tych, którzy pragną być obecnie i w przyszłości prawdziwymi Ambasadorami Polski na świecie.

Programy nauczania stosowane w naszej placówce:

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Zgodnie z zapisem Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą, celem edukacji dzieci jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o polskiej kulturze, społeczeństwie polskim i środowisku geograficznym Polski oraz wzmacnianie procesu identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

Program współpracy z projektem Libratus – realizacja polskiej podstawy programowej

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny umożliwiający małym Polakom, przebywającym za granicą, polską edukację i stały kontakt z językiem ojczystym. Edukacja domowa za pośrednictwem nauczania internetowego to połączenie nowych technologii i wieloletniego doświadczenia kadry pedagogicznej. Uczniowie Libratusa mogą swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych takich jak: filmy, animacje, piosenki, gry edukacyjne.
W ramach projektu nasza szkoła realizuje wspólnie z rodzicami polską podstawę programową i pozwala uczniom otrzymać świadectwo wystawione zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warunkiem uzyskania polskiego państwowego świadectwa szkolnego i promocji do następnej klasy jest zaliczenie egzaminu klasyfikacyjnego.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Polskie Szkoły Internetowe Libratus”oraz w zajęciach naszej szkoły  są zobowiązani do przystąpienia do corocznego egzaminu klasyfikacyjnego. Egzaminy odbywają się głównie w siedzibach szkół tworzących projekt. W przypadku klas nauczania wczesnoszkolnego istnieje możliwość zdawania egzaminu klasyfikacyjnego w ośrodku egzaminacyjnym w Bedford.

Organizacja grup wiekowych 

Oferujemy naukę dla dzieci od 3-go do 18-go roku życia. Społeczność uczniowska podzielona jest na 4 grupy:

Edukacja interdyscyplinarna 

Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji, umożliwiają obserwację w naturalnych warunkach, wyzwalają aktywność poznawczą przejawiającą się w zadawaniu wielu pytań i wymianie spostrzeżeń, pozwalają na posługiwanie się polską mową w naturalnych sytuacjach, ułatwiają porównywanie polskiego i angielskiego krajobrazu, pogody, roślinności, zwierząt.  Wykorzystując lokalizację szkoły zamierzamy wzbogacić zajęcia o edukację w plenerze

Metody pracy stosowane w naszej szkole

Na lekcjach staramy się zadbać o różnorodność metod, ćwiczeń i typów interakcji.
Wykorzystujemy elementy zabawy i dramy, stosujemy ćwiczenia oparte na współpracy i współzawodnictwie, tworzymy sytuacje imitujące te z życia codziennego, dzięki czemu uczniowie posługują się językiem w sposób aktywny i naturalny, traktując go przede wszystkim jako narzędzie do porozumiewania się.  Na wczesnym etapie nauki ważną rolę odgrywają ćwiczenia bazujące na metodzie reagowania całym ciałem (TPR), gry i zabawy językowe, quizy i konkursy, a także rym i rytm – dzieci uczą się piosenek, wierszyków i tekstów rytmizowanych.  Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite “rekwizyty”, dzięki którym uczniowie mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak.
Na wyższych poziomach nauki staramy się równomiernie rozwijać wszystkie umiejętności językowe, tak by nasi uczniowie potrafili sprawnie i swobodnie porozumiewać się po polsku, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, nie tylko na egzaminach, lecz także w życiu codziennym.

Informacje dla rodziców

Rodzice/opiekunowie zobowiazani są do:
a. zapoznania się z dokumentacją szkolną,
b. systematycznego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia,
c.  punktualnego   przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
d. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
e. systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce oraz pomagania w odrabianiu zadań   domowych,
f.  usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień,
g. powiadamiania o przewidywanej nieobecnosci dziecka,
h. niezwłoczego aktualizowania danych (np.: zmiana adresu, telefonu, danych                       personalnych   rodziców/opiekunów bądź dziecka),
i. zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz informacjami  zawartymi na stronie internetowej szkoły (www.polish-culture.com),
j. dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonych terminach,
k. odbywania dyżurów w wyznaczonym terminie,
l. utrzymania porządku na terenie szkoły,
m. uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
n. pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych,
o. pisemnego powiadomienia o rezygnacji dziecka z miejsca w szkole z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Rodzice/opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.
Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu bądź innych używek.
Uczniami są osoby zapisane do szkoły na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej deklaracji, za które została uregulowana należna opłata czesnego.
Uczniowie mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia (na poziomie faktycznego zakresu wiedzy dziecka) i bezpiecznych warunków   pobytu w szkole,
 • poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
 • rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności podczas omawianego materiału dydaktycznego,
 • odpoczynku podczas przerwy.
Uczniowie mają obowiązek:
 • przestrzegania prawa szkolnego oraz ogólno przyjętych norm kulturalnego zachowania,
 • chronienia własnego życia i zdrowia,
 • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły,
 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad,
 • zostawienia stanowiska pracy/nauki w nienagannym porządku,
 • starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
 • starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela,
 • wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia do odtwarzania muzyki/filmów.
Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:
Złe zachowanie na lekcjach i w szkole, które utrudnia pracę innym lub zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu pozostałych członków Społeczności Szkolnej lub nie przestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:
 • upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela (za potwierdzeniem rodziców),
 • upomnienie ustne lub pisemne przez dyrektora szkoły do spraw wychowawczych,
 • list do rodziców/opiekunów; wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły,
 • zawieszenie w prawach ucznia,
 • wydalenie ze szkoły.
  
Zasady ogólne:
Każdy rodzic/główny opiekun ma obowiązek trzy razy w roku wypełnić dyżur rodzicielski (jeden w trymestrze).
1. Obowiązek dyżuru rodzicielskiego można wypełnić poprzez:
 •  Obecność na dyżurze podczas zajęć sobotnich,
 •  Zaangażowanie się w organizację imprez szkolnych (pomoc przy obsługiwaniu stoisk, upieczenie ciasta, zorganizowanie fantów na loterię),
 •  Pozyskanie sponsora, dodatkową dotację na rzecz szkoły.
2.   Każdy rodzic/główny opiekun dobrowolnie wybiera dogodny dla siebie termin dyżuru.
3.   Dyżur rodzicielski w szkole zaczyna sie o godz. 9.30 a kończy o 13.30.
Postanowienia szczegółowe:
1. Osoba, która nie może stawić się na dyżur powinna we własnym zakresie znaleźć kogoś na zastępstwo i poinformować o tej zmianie członka Rady Szkoły, w terminie o tydzień wcześniej niż przewidywana data dyżuru.
2. W przypadku gdy niemożliwe jest zorganizowanie zastępstwa, rodzic/główny opiekun nie poinformuje o swojej nieobecności lub nie ustali z członkiem Rady innej formy wypełnienia obowiązku dyżuru, opłata za dyżur pozostaje na koncie szkoły
3. Osoby dyżurujące nie opuszczają szkoły w czasie trwania zajęć (sprawują dyżury na korytarzach, pomagają odprowadzić dzieci z klasy do toalety oraz z powrotem).
4. W czasie przerw opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, a wspomagają ich osoby dyżurujące.
5. W czasie trwania przerwy   potrzebne są wszystkie osoby dyżurujące do nadzorowania, aby dzieci:
–  nie wychodziły poza teren szkoły,
– bezpiecznie spędzały przerwę na boisku szkolnym bądź szkolnym placu zabaw.
6.  Po zakończeniu każdej przerwy osoby dyżurujące mają obowiązek informować nauczycieli o wszelkich niepokojących wydarzeniach lub zachowaniach dzieci w czasie przerw.
7. Po zakończeniu zajęć osoby dyżurujące sprawdzają i przywracają porządek w klasach oraz na korytarzach.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonych poniżej formularzy

Dodatkowe dokumenty